PENGINTEGRASIAN SUMBER MAKLUMAT DARI LAMAN WEB UNTUK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN AMALAN BERHIAS DIRI YANG DILARANG DALAM ISLAM(PENDIDIKAN ISLAM)
Sunday, November 16, 2008

PETA KONSEPNo comments:

SENARAI RUJUKAN

Fuziah bt Hj Muhamad Ramli, Aminah bt Idris, 2003. cetakan ke-2, Pendidikan Islam Tingkatan 4, Dewan Bahasa dan Pustaka


Kamus Dewan 2001. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka


Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, Ali al-Syarbaji 2004. cetakan ke-2, Manhaj Fiqh Al-Syafi’I (jilid III), Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan.

Ab. Latif b Muda, 2002. Huraian Hadis-hadis Hukum(jilid 2), Pustaka Salam, Kuala Lumpur.


Hj Muhammad Nur Lubis, 1999. Ulasan Ulama’ tentang Janggut & Misai, Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur

Akmal Hj Mhd Zain, 2004. Halal dan Haram Dalam Kehidupan, Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur.


Abdullah ibnu Saleh Al Fauzaan terjemah oleh Na’mah Nor Hasanuddin, 2006. Perhiasan Wanita Muslimah, Pustaka Al-Shafa bersama dengan Victory Agencie, Kuala Lumpur

Abdul Basith bin Ibrahim El-Bantany, 2001. Adab Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari, Media Da’wah, Jakarta.

Ahmad Rivai Usman, 2005. Tuntutan Fikih Islam Syaikh Albani, Pustaka Azzam, Jakarta